Rozbor vody ze studny

Jako majitel studny máte nespornou výhodu, o kterou však musíte pečovat. Nechte si provést laboratorní rozbor vody ze studny pro zjištění případného znečištění.

Popis rozboru

Provádíme laboratorní testy pitné vody - chemický rozbor, bakteriologický rozbor, stanovení těžkých kovů, stanovení základních pesticidů. Sběrná místa naleznete v Praze, kontaktní místo však i naleznete i v Českých Budějovicích. 

Podrobný rozbor pitné vody - 2230 Kč

Pokud jste rozbor u daného zdroje vody dosud neprováděli, vždy volte tento rozbor. Podrobný rozbor pitné vody je určený pro zdroje vody, u kterých nebyl rozbor dosud proveden. Lze jej použít i pro kolaudaci rodinného domu. Rozbor zahrnuje veškeré podstatné kationty i anionty běžně se ve vodě vyskytující a další ukazatele důležité pro ověření kvality vody. Zahrnuje i ukazatele jako je tvrdost vody, obsah železa a manganu, které jsou podstatné pro využívání vody k jiným účelům než jako vody pitné (praní, mytí nádobí, hygiena). Doplňující informace naleznete v článku, jak rozbor vody pro kolaudaci doložíte na úřadech

  Stanovované ukazatele

pH, barva, zákal, pach, chuť, rozpuštěné látky, vodivost, KNK, CO2 volný, vápník, hořčík, sodík, draslík, železo, mangan, amonné ionty, sírany, hydrogenuhličitanychloridydusičnanydusitanyfluoridy, CHSKMn, Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakteriepočty kolonií při 22° a 36°C

Tučně vyznačené analyty jsou navíc proti kontrolnímu rozboru.

Podrobný rozbor + pesticidy - zvýhodněný balíček – 3229,- Kč

Stanovujeme pesticidy z ošetření zemědělských produktů (řepka apod.) v podzemní vodě. Pokud si objednáte základní balíček pesticidů (ZBP) spolu s Podrobným rozborem pitné vody, máte 100 Kč slevu.

Běžná cena by byla 2230 Kč za Podrobný rozbor + 1099 Kč za základní balíček pesticidů = 3329 Kč. Zvýhodněná cena je 3229 Kč, ušetříte tedy 100 Kč.

Získáte tak širší informaci o Vaší vodě!

pH, barva, zákal, pach, chuť, rozpuštěné látky, vodivost, KNK, CO2 volný, vápník, hořčík, sodík, draslík, železo, mangan, amonné ionty, sírany, hydrogenuhličitanychloridydusičnanydusitanyfluoridy, CHSKMn, Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakteriepočty kolonií při 22° a 36°C

Tučně vyznačené analyty jsou navíc proti Kontrolnímu rozboru.

 • Acetochlor – řepka, kukuřice
 • Alachlor – řepka
 • Atrazin a jeho metabolity – kukuřice
 • Chloridazon – řepa
 • Metolachlor – řepka, řepa, kukuřice
 • Metazachlor – řepka
 • Terbutylazin – kukuřice

   Stanovované ukazatele   Stanovované pesticidy

Kolaudační rozbor pitné vody - 1350 Kč

Kolaudačí rozbor pitné vody je určený pro kolaudaci rodinného domu s vlastní studnou. Nelze jej použít pro kolaudaci podnikatelských prostor nebo pro kolaudaci u obecního vodovodu, pro tento účel je třeba Krácený rozbor s dalšími parametryRozbor zahrnuje nutné minimum, vyžadované kráceným rozborem dle vyhlášky 252/2004. Neobsahuje podrobné informace o složení vody. Doplňující informace naleznete v článku, jak rozbor vody pro kolaudaci doložíte na úřadech

  Stanovované ukazatele

pH, barva, zákal, amonné ionty, dusičnany, CHSKMn, pach, chuť, konduktivita, železo
 

Kolaudační rozbor + pesticidy - zvýhodněný balíček – 2349,- Kč

Stanovujeme pesticidy z ošetření zemědělských produktů (řepka apod.) v podzemní vodě. Pokud si objednáte základní balíček pesticidů (ZBP) spolu s Kolaudačním rozborem pitné vody, máte 100 Kč slevu.

Běžná cena by byla 1350 Kč za Podrobný rozbor + 1099 Kč za základní balíček pesticidů = 2449 Kč. Zvýhodněná cena je 2349 Kč, ušetříte tedy 100 Kč.

Získáte tak širší informaci o Vaší vodě!

pH, barva, zákal, amonné ionty, dusičnany, CHSKMn, pach, chuť, konduktivita, železo
 

 • Acetochlor – řepka, kukuřice
 • Alachlor – řepka
 • Atrazin a jeho metabolity – kukuřice
 • Chloridazon – řepa
 • Metolachlor – řepka, řepa, kukuřice
 • Metazachlor – řepka
 • Terbutylazin – kukuřice

   Stanovované ukazatele   Stanovované pesticidy

Kontrolní rozbor pitné vody - 1250 Kč

Kontrolní rozbor je určený pro informativní účely chatařům a chalupářům. Tento zkrácený rozsah zahrnuje vybrané ukazatele, které slouží k posouzení možného fekálního nebo biologického znečištění vody, např. po zimním období, velkých deštích, záplavách apod. Je určen pro pravidelné každoroční sledování vod na chatách a chalupách, měl by mu předcházet První rozbor.

  Stanovované ukazatele

pHbarvazákalchloridy, dusičnany, dusitany, amonné ionty, CHSKMn, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, Escherichia coli, enterokoky.

Kontrolní rozbor + pesticidy - zvýhodněný balíček – 2249,- Kč

Stanovujeme pesticidy z ošetření zemědělských produktů (řepka apod.) v podzemní vodě. Pokud si objednáte základní balíček pesticidů (ZBP) spolu s Kontrolním rozborem pitné vody, máte 100 Kč slevu.

Běžná cena by byla 1250 Kč za Kontrolní rozbor + 1099 Kč za základní balíček pesticidů = 2349 Kč. Zvýhodněná cena je 2249 Kč, ušetříte tedy 100 Kč.

Získáte tak širší informaci o Vaší vodě!

pHbarvazákalchloridy, dusičnany, dusitany, amonné ionty, CHSKMn, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, Escherichia coli, enterokoky.

 • Acetochlor – řepka, kukuřice
 • Alachlor – řepka
 • Atrazin a jeho metabolity – kukuřice
 • Chloridazon – řepa
 • Metolachlor – řepka, řepa, kukuřice
 • Metazachlor – řepka
 • Terbutylazin – kukuřice

  Stanovované ukazatele    Stanovované pesticidy

Pesticidy v pitné vodě - základní balíček - 1099 Kč

V souvislosti s rozmáhajícím se pěstováním některých plodin (řepka, řepa, kukuřice, brambory, slunečnice, obilniny a další) se zvyšuje možnost znečištění podzemních vod, zdrojů vody a studní v okolí polí.

Základní balíček pesticidů (ZBP) obsahuje všechny nejčastější pesticidy, používané při pěstování řepky, kukuřice a řepy.

Samotné stanovené pesticidů stojí 1099 Kč, v kombinaci s jiným rozborem 999 Kč.

   Stanovované pesticidy

 • Acetochlor – řepka, kukuřice
 • Alachlor – řepka
 • Atrazin a jeho metabolity – kukuřice
 • Chloridazon – řepa
 • Metolachlor – řepka, řepa, kukuřice
 • Metazachlor – řepka
 • Terbutylazin – kukuřice

Pesticidy v pitné vodě - rozšířený balíček - 1399 Kč

Rozšířený balíček pesticidů (RBP) obsahuje pesticidy, používané při ošetření řepky, kukuřice, řepy, vojtěšky, obilí a brambor.

   Stanovované pesticidy

Tučně vyznačené pesticdy jsou navíc proti Základnímu balíčku.

 • Acetochlor – řepka, kukuřice
 • Alachlor – řepka
 • Atrazin a jeho metabolity – kukuřice
 • Chloridazon – řepa
 • Metolachlor – řepka, řepa, kukuřice
 • Metazachlor – řepka
 • Terbutylazin – kukuřice
 • Ametrin - obilniny, brambory, kukuřice
 • Prometryn - řepka, obilniny, brambory, kukuřice
 • Propazin - likvidace plevele u silnic, nátěrové hmoty budov
 • Simazin - kukuřice, brambory, vojtěška
 • Terbutryn - obilí, brambory, slunečnice

 

Koliformní bakterie

Kontrolní 
ano
První
ano
Jde o skupinu bakterií, které žijí ve střevním traktu teplokrevných živočichů, ale přežívají i v půdě. Jsou-li ve vodě přítomny, lze předpokládat fekální znečištění zdroje vody. V případě upravovaného zdroje vody jsou ukazatelem účinnosti této úpravy a slouží ke kontrole dezinfekce vody. Pro pitnou vodu je vyhláškou 252/2005 Sb. vyžadováno 0 KTJ v 100 ml testované vody.

Escherichia coli

Kontrolní
ano
První
ano
Jsou součástí skupiny koliformních bakterií. Žijí v traktu teplokrevných živočichů a jejich přítomnost ve vodě jednoznačně prokazuje fekální znečištění. Nelze však odlišit, zda je původcem znečištění člověk (průsak ze žumpy, kanalizace) nebo zvíře. Pro pitnou vodu je vyhláškou 252/2005 Sb. vyžadováno 0 KTJ v 100 ml testované vody.

Enterokoky

Kontrolní
ano
První
ano
Žijí v traktu teplokrevných živočichů a představují další indikátor fekálního znečištění. Vzhledem k tomu, že ve vodě dlouhodobě nepřežívají, jsou indikátorem čerstvého znečištění. Pro pitnou vodu je vyhláškou 252/2005 Sb. vyžadováno 0 KTJ v 100 ml testované vody.

Počty kolonií při 22 °C a 36 °C

Kontrolní
Jen počty při 22°C
První
ano

Jde o nespecifické skupiny bakterií, které představují obecný indikátor možného bakteriálního znečištění vody. Jejich zdrojem může být např. průsak kompostu nebo tlející listí apod.

Pro velké, upravované zdroje pitné vody (vodovod, firemní studna sloužící jako zdroj pitné vody) vyhláška 252/2005 Sb. povoluje max. 200 KTJ v 1 ml vody pro bakterie kultivované při 22 °C a 20 KTJ v 1 ml vody pro bakterie kultivované při 36 °C.

Pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů (např. studny v soukromém vlastnictví) je povolen vyšší obsah těchto bakterií a to 500 KTJ v 1 ml vody pro bakterie kultivované při 22 °C a 100 KTJ v 1 ml pro bakterie kultivované při 36 °C.

pH (reakce vody)

Kontrolní
ano
První
ano

pH je ukazatel, který vyjadřuje kyselost nebo zásaditost vody, jeho hodnota závisí na obsahu rozpuštěných solí a rozpuštěného oxidu uhličitého, pH podzemních vod (vody z vrtu) závisí na geologických vlastnostech hornin v daném místě. Voda nebo vodný roztok má neutrální reakci při hodnotě pH 7, kyselou pod 7 a zásaditou nad hodnotu 7.

Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu povoleno pH mezi 6,5 a 9,5. Vody, které mají pH před úpravou 6,0–6,5, jsou též brány jako vyhovující, je však třeba brát v potaz jejich zvýšené agresivní působení na potrubí, bojler apod.

Barva

Kontrolní
ano
První
ano

Pitná voda by měla být bezbarvá. Vyhláška 252/2005 Sb. určuje, že barva pitné vody musí být menší než 5 mgPt/l (barevná škála určená k posouzení barvy vody se vytváří ze sloučeniny platiny, z tohoto důvodu se na mg Pt též barva vztahuje).

Zbarvení přírodních vod závisí na obsahu rozpuštěných nebo nerozpuštěných látek. Zcela čistá voda se v hloubce větší než 1 m jeví jako modrá. Nejčastějším zbarvením zdroje pitné vody je zbarvení dožluta, které je způsobeno buď zvýšeným obsahem železa nebo humínových látek (tzv. rašelinové vody). Zvýšený obsah manganu může způsobovat efekt mastných kol na povrchu déle stojící vody.

Chuť

Kontrolní
ne
První
ano

Vyhláška 252/2005 Sb. stanoví, že chuť pitné vody musí být přijatelná pro spotřebitele.

Voda sama je bez chuti, její chuť je dána tím, jaké ionty a v jakém poměru jsou v ní rozpuštěné. Obecně chutnají lépe vody s vyšším obsahem rozpuštěných látek (tzv. vody mineralizované) než vody tzv. měkké.

Pozitivní vliv na chuť má i obsah rozpuštěného oxidu uhličitého ve vodě. Vliv na chuť má i pH, např. vody s pH vyšším než 8 mohou mít mýdlovou pachuť. Vyšší obsah síranů nebo hořčíku (případně obojí) způsobuje hořkou pachuť vody, zvýšený obsah chloridů nebo sodíku způsobuje slanou příchuť. Též vyšší obsah kovů (železo, mangan a další) mohou způsobit tzv. kovovou příchuť apod.

Pach

Kontrolní
ne
První
ano

Vyhláška 252/2005 Sb. stanoví, že pach pitné vody musí být přijatelný pro spotřebitele.

Voda sama je bez pachu či zápachu. Pach vody je způsoben těkavými látkami, které jsou ve vodě rozpuštěné a postupně se z ní uvolňují. Nejčastějším zdrojem pachu přírodních neznečištěných vod je sirovodík, který páchne po zkažených vejcích. U vod s fekálním znečištěním se může objevit i příslušný zápach po moči, močůvce, fekáliích apod., častý může být i tzv. chlorový zápach u pitných vod ošetřených chlorací.

Zákal vody

Kontrolní
ano
Prvníí
ano

Zákal (snížení průhlednosti vody) je sumární ukazatel obsahu nerozpuštěných i koloidně rozpuštěných anorganických i organických látek ve vodě (písek, oxidy železa, manganu, jíl).

Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu povolena maximální hodnota zákalu 5 ZF (zákal se vztahuje k tzv. formazinovým jednotkám).

 

Amonné ionty (NH4+)

Kontrolní
ano
První
ano
Zvýšený obsah amonných iontů je ukazatelem možného průsaku fekálního znečištění (močůvka, žumpa, odpadní voda) nebo znečištění anorganickými dusíkatými hnojivy. Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu povolena maximální koncentrace amonných iontů 0,5 mg/l.

Konduktivita (vodivost)

Kontrolní
ne
První
ano

Ukazatel, který je úměrný množství rozpuštěných anorganických látek (solí) ve vodě.

Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu povolena vodivost maximálně 125 mS/m. Optimální rozmezí vodivosti pro pitné vody je 25-50 mS/m.

Vody s vodivostí vyšší než je tento limit (tzv. minerálky) nejsou vhodné k dlouhodobému užívání a mohou způsobit i zdravotní potíže. Avšak i tzv. měkká voda bez rozpuštěných solí nebo s velmi malým obsahem solí (voda v horských oblastech, dešťová voda, demineralizovaná voda) není k dlouhodobému pití vhodná, neboť dochází k vyplavování potřebných minerálů z těla.

Chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn)

Kontrolní
ne
První
ano
CHSKMn je sumární ukazatel, úměrný obsahu organických látek rozpuštěných ve vodě. Tyto organické látky mohou být rostlinného i živočišného původu. Velmi často indikuje zvýšená hodnota CHSK i bakteriální znečištění. Zvýšení ukazatele je možné i při průsaku průmyslového znečištění. Doprovází ho obvykle bakteriální kontaminace. Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu povolena maximální koncentrace CHSKMn 3 mg/l. 

Suma vápníku a hořčíku („Celková tvrdost vody“)

Kontrolní
ne
První
ano

Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu doporučeno rozmezí tvrdosti vody 2,0 – 3,5 mmol/l s tím, že takto je to optimální pro lidské zdraví.

Vyšší tvrdost nepředstavuje problém zdravotní, ale zhoršují se tím užitné vlastnosti vody, neboť dochází ke tvorbě tzv. vodního kamene a tím např. k zarůstání potrubí, poškození domácích spotřebičů apod.

Nižší tvrdost vody než 2,0 mmol/l může být problém při dlouhodobém užívání takovéto vody jako jediného zdroje pitné vody. Tělo je pak postupně ochuzováno o vápník a hořčík a tyto látky je třeba doplňovat z jiných zdrojů.

Optimální poměr vápníku a hořčíku je 2:1 až 3:1 ve prospěch vápníku. Dlouhodobé užívání vod s opačným poměrem (převaha hořčíku) omezuje využití vápníku.

Stupnice tvrdosti vody

typ vody koncentrace celkové tvrdosti
velmi měkká 0–0,7 mmol/l
měkká 0,7–1,3 mmol/l
středně tvrdá 1,3– 2,1 mmol/l
dosti tvrdá 2,1–3,2 mmol/l
tvrdá 3,2–5,3 mmol/l
velmi tvrdá > 5,3 mmol/l

Vápník (Ca2+)

Kontrolní
ne
První
ano
Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu doporučena minimální koncentrace vápníku 30 mg/l. Vše ostatní viz celková tvrdost.

Hořčík (Mg2+)

Kontrolní
ne
První
ano
Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu doporučena minimální koncentrace hořčíku 10 mg/l. Vše ostatní viz celková tvrdost.

Železo (Fe2+ nebo Fe3+)

Kontrolní
ne
První
ano

Zvýšený obsah železa ve zdroji pitné vody (studna) je přírodního původu, tedy zdrojem jsou horniny, z nichž voda vyvěrá. Dále může být zdrojem železa potrubí nebo spotřebiče, jimiž voda protéká, pokud dochází k jejich korozi. Železo se ve vodách většinou vyskytuje rozpuštěné ve dvojmocné formě (Fe2+), ale při styku se vzdušným kyslíkem dochází k jeho oxidaci na železo trojmocné (Fe3+). Trojmocné železo se z vody postupně vysráží a vytváří rezavý zákal.

Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu uvedena maximální koncentrace železa 0,2 mg/l. Zvýšený obsah železa ve vodě nepředstavuje problém zdravotní, může ale negativně ovlivnit senzorické vlastnosti vody (barva, pach, zákal) a její užitné vlastnosti (dochází k zabarvení prádla, sanitární keramiky, zanášení potrubí a spotřebičů vysráženým železem apod.). Koncentrace železa ve vodě nad 1 mg/l mohou při dlouhodobém užívání působit zdravotní obtíže.

Mangan (Mn2+)

Kontrolní
ne
První
ano

Mangan tvoří často doprovodný prvek k železu a i jeho vliv na kvalitu vody je podobný. Zvýšený obsah manganu ve zdroji pitné vody (studna) je přírodního původu, tedy zdrojem jsou horniny, z nichž voda vyvěrá. Mangan bývá ve vodě většinou rozpuštěný a ve vyšších koncentracích způsobuje tzv. mastná kola na povrchu vody, v případě že je obsah manganu hodně vysoký, vytváří se černá usazenina.

Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu uvedena maximální koncentrace manganu 0,05 mg/l, u přírodních neupravených zdrojů (studny) může být tato hodnota do 0,1 mg/l. Zvýšený obsah manganu ve vodě nepředstavuje problém zdravotní, může ale negativně ovlivnit senzorické vlastnosti vody (barva, pach, zákal) a její užitné vlastnosti (dochází k zabarvení prádla, sanitární keramiky, při vysokých koncentracích i k zanášení potrubí a spotřebičů). Koncentrace manganu ve vodě nad 1 mg/l mohou při dlouhodobém užívání působit zdravotní obtíže.

Sodík (Na+)

Kontrolní
ne
První
ano

Sodné ionty v pitné vodě mohou být buď přírodního původu z horninového podloží, nebo je jich původem solení silnic.

Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu uvedena maximální koncentrace sodných iontů 200 mg/l. Při vyšších koncentracích je ovlivněna chuť vody.

Chloridy (Cl)

Kontrolní
ne
První
ano

Chloridy v pitné vodě mohou být buď přírodního původu z horninového podloží, nebo je jich původem znečištění odpadními vodami, nebo ze solení silnic.

Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu uvedena maximální koncentrace chloridů 100 mg/l, u přírodních zdrojů (studny) může být tato hodnota do 250 mgl.

Ani vyšší koncentrace chloridů nepředstavují významné zdravotní riziko, ale dochází k ovlivnění senzorických vlastností vody (chuť). Vody s vyšším obsahem chloridů by neměly používat osoby trpící hypertenzí, kojenci a malé děti. Vysoký obsah chloridů též zvyšuje korozivní působení vody (koroze potrubí, spotřebičů, v nichž je voda používána).

Sírany (SO42-)

Kontrolní
ne
První
ano

Sírany v pitné vodě jsou nejčastěji přírodního původu z horninového podloží, nebo je jich původem znečištění vod při hnojení polí a zemědělsky využívaných ploch.

Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu uvedena maximální koncentrace síranů 250 mg/l. Vyšší koncentrace síranů mohou negativně ovlivňovat chuť vody, ale hlavně její užitné vlastnosti. Sírany jsou totiž ve většině případů ve vodách spolu s vápníkem a hořčíkem a způsobují tzv. trvalou tvrdost vody, kterou nelze odstranit varem (problémy tvrdosti viz též heslo tvrdost). Pokud jsou ve vodě přítomny vysoké obsahy hořčíku a síranů, může požívání této vody vyvolat průjmy.

KNK 4,5 (alkalita)

Kontrolní
ne
První
ano

KNK 4,5 (kyselinová neutralizační kapacita) je kvantitativně vyjádřená schopnost vody reagovat s vodíkovými ionty. V závislosti na pH vod je způsobena především hydrogenuhličitany a uhličitany (tzv. vázaný oxid uhličitý).

Hodnota KNK není omezena vyhláškou 252/2005 Sb. Obecně ale bývá zvýšená hodnota KNK 4,5 spojena s přítomností vápníku a hořčíku. Tvrdost ve formě rozpuštěného hydrogenuhličitanu vápníku nebo hořčíku se nazývá přechodná a je možné ji odstranit varem. Vznikne tzv. vodní kámen, což je uhličitan vápenatý nebo hořečnatý (problémy tvrdosti viz též heslo tvrdost).

Fluoridy (F)

Kontrolní
ne
První
ano
Fluoridy v pitné vodě jsou prakticky vždy přírodního původu z horninového podloží. Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu uvedena maximální koncentrace fluoridů 1,5 mg/l. Mírný obsah fluoridů ve vodě je žádoucí, neboť zvláště v dětském věku přispívá k prevenci zubního kazu. Za optimální se považuje koncentrace fluoridů v rozmezí od 0,1 do 0,3 mg/l, což bývá u většiny podzemních vod na našem území splněno.

Dusičnany (NO3)

Kontrolní
ano
První
ano
Zvýšený obsah dusičnanů je ukazatelem znečištění anorganickými dusíkatými hnojivy (hnojení polí, zahrad, travních porostů). Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu povolena maximální koncentrace dusičnanů 50 mg/l, avšak ve vodě pro kojence je povoleno max. 10 mg/l.

Dusitany (NO2)

Kontrolní
ano
První
ano
Znečištění dusitany je většinou spojeno se zvýšeným obsahem dusičnanů (vznikají z nich redukcí), nebo mohou být doprovodným znečištěním amonných iontů při znečištění fekálního původu. Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu povolena maximální koncentrace dusitanů 0,5 mg/l.
 

 

Jak opatřit vzorkovnice?

Jak odebrat vzorek?

Jak rozumět výsledkům?

Co odhalí rozbor pitné vody i u vás doma?

 
 

Objednat rozbor

Platit je možné v hotovosti nebo kartou při předání vzorku do laboratoře nebo v hotovosti při odběru vzorku naším pracovníkem.

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Zvolte si rozbor:

Podrobný rozbor

Kolaudační rozbor

Kontrolní rozbor

Pesticidy

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám

K získání výsledků rozboru stačí 3 kroky

Vzorek je třeba odebrat, dopravit k nám do laboratoře, vyplnit předávací protokol a vyčkat na zaslání výsledků.


Zajištění vzorkovnic

Je třeba použít naše sterilní vzorkovnice, jedině tak můžeme zaručit přesnost rozboru.

Zajištění vzorkovnic

Vzorkovnice si můžete vyzvednout osobně, nechat si je doručit kurýrem nebo si je může přivézt náš vzorkař a odběr provést u Vás.

Odběr vzorku

Odebrat vzorek vody můžete sami, nebo to nechat na nás.

Odběr vzorku

Odběr vzorku je snadný a vysvětlíme Vám ho při převzetí vzorkovnic. Pokud to k nám máte daleko nebo si na odběr netroufáte, můžeme vzorek odebrat přímo u Vás.

Doručení a zpracování vzorku

Ihned po dodání vzorku se pustíme do analýzy. Do 14 dnů obdržíte v emailu výsledky.

Doručení a zpracování vzorku

Zaplatit lze v hotovosti nebo kartou. Součástí emailu s výsledky je i celkové zhodnocení a vysvětlení, co který parametr znamená.