Reklamační řád pro reklamaci služeb

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poskytnutých prostřednictvím webového rozhraní www.moni.cz (dále jen „webové rozhraní“) naší společností


Monitoring, s.r.o., se sídlem Novákových 439/6, Praha 8, 180 00
IČO: 63668360,
DIČ: CZ63668360,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37598
Adresa pro doručování: Monitoring, s.r.o., Podbabská 30, Praha 6, 160 00
Kontaktní e-mail: moni@moni.cz

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu.

2. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
  • jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
  • jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných podkladů.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně. Při reklamaci můžete využít tento formulář.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 16.7. 2020.

Is something not clear to you?

+420 266 316 272
Contact us